Bezoekersreglement

Artikel 1.

Met dit reglement willen we de bezoekers informeren over de bezoekvoorschriften. Het is bedoeld om de veiligheid van personen, de bescherming van plaatsen en collecties en de kwaliteit van het bezoek te waarborgen.

Het is van toepassing op alle bezoekers van Kanal-Centre Pompidou, evenals op personen en groepen die toelating hebben om tijdelijk gebruik te maken van de ruimtes voor vergaderingen, recepties of andere evenementen.

In de ruimtes zijn onthaalmedewerkers, toezichters en veiligheidsagenten aanwezig om bezoekers te informeren, bij te staan in geval van problemen en erop toe te zien dat deze bezoekvoorschriften worden nageleefd.

Toegang tot Kanal-Centre Pompidou

Artikel 2. Algemene bepalingen en openingstijden

De veiligheidsagenten kunnen bezoekers vragen hun bagage of pakjes te openen bij de toegang tot Kanal-Centre Pompidou of eender waar in het gebouw om een visuele controle uit te voeren.

Indien de bezoeker weigert medewerking te verlenen, zal de toegang tot het gebouw worden geweigerd of worden gevraagd het gebouw te verlaten.

Op dinsdag is Kanal-Centre Pompidou gesloten voor het publiek.

Kanal-Centre Pompidou is open voor het publiek op de volgende dagen en tijdstippen:

  • Maandag, woensdag en donderdag van 12.00 tot 22.00 uur
  • Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur
  • Zondag van 12.00 tot 20.00 uur

Kanal-Centre Pompidou is open op feestdagen, behalve op 25 december en 1 januari.

In uitzonderlijke gevallen, die elk jaar worden vermeld in de activiteitenkalender van de Stichting, kan Kanal-Centre Pompidou worden gesloten voor het publiek.

Elke avond ongeveer vijftien minuten voor sluitingstijd wordt het publiek gevraagd het gebouw te verlaten.

De Stichting kan, regelmatig of uitzonderlijk, avondopenstellingen organiseren.

Eén uur voor sluitingstijd kunnen geen toegangsbewijzen meer worden gekocht.

Onderhavig bezoekersreglement is ook van toepassing op evenementen die buiten de openingstijden voor het publiek worden georganiseerd.

Artikel 3. Gratis toegang of toegang met een toegangsbewijs

De toegang tot de openbare ruimte van Kanal-Centre Pompidou is vrij en gratis.

De toegang tot de activiteiten die doorgaan in de tentoonstellingsruimtes en theaterzalen is onderworpen aan een tariefregeling en kan bij uitdrukkelijk besluit onderworpen zijn aan andere voorwaarden.

Afhankelijk van het aantal bezoekers kan het management wachtrijen organiseren binnen en buiten Kanal-Centre Pompidou.

In functie van de drukte en om te vermijden dat bezoekers te lang moeten wachten, kunnen er regelingen worden getroffen om het bezoek per uur te reserveren.

De geldende tarieven voor de toegangsbewijzen worden bepaald door de raad van bestuur van de Stichting Kanal en bekendgemaakt aan het publiek. Indien reserveringen per uur van toepassing zijn, worden de modaliteiten meegedeeld aan het publiek.

De toegangsbewijzen bieden eenmalig toegang tot alle expositieruimtes van Kanal-Centre Pompidou.

Behalve in uitzonderlijke gevallen moeten bezoekers die gratis toegang hebben een toegangsticket ophalen bij de kassa.

Er kunnen onverwachte toegangscontroles plaatsvinden in de lokalen en de hallen.

Artikel 4. Terugbetaling van toegangsbewijzen

Toegangsbewijzen voor tentoonstellingen en liveshows kunnen niet ter plaatse worden ingewisseld of vervangen.

Artikel 5. Toegang voor bepaalde bezoekerscategorieën

Om veiligheidsredenen krijgen kinderen onder de 13 jaar zonder begeleiding van een volwassene, geen toegang tot de tentoonstellingsruimtes en mogen zij niet aanwezig zijn in deze ruimtes.

In gevallen waarin werken of documenten worden tentoongesteld waaraan het publiek aanstoot kan nemen, worden de bezoekers hiervan op de hoogte gebracht door middel van affiches aan de ingang van alle betrokken ruimtes.

Mensen met een handicap - en één begeleider per persoon - krijgen voorrang en een aangepaste toegang, onder voorbehoud van de veiligheidscontroles.

Artikel 6. Kinderwagens en rolstoelen

Rolstoelen voor zieken of gehandicapten zijn toegestaan in Kanal-Centre Pompidou, behalve indien ze uitgerust zijn met een verbrandingsmotor.

Kinderwagens zijn toegestaan in Kanal-Centre Pompidou als hun model geen gevaar oplevert voor andere bezoekers of voor de tentoongestelde werken.

Kanal-Centre Pompidou wijst alle verantwoordelijkheid af voor elke schade veroorzaakt door rolstoelen en kinderwagens aan derden of hun eigen inzittenden.

Elk gebruik van een ander vervoermiddel is verboden in de gebouwen van de Stichting.

Artikel 7. Verbodsbepalingen met betrekking tot de toegang tot Kanal-Centre Pompidou

Bezoekers die voorwerpen dragen die een gevaar of overlast kunnen vormen voor andere bezoekers, de werken of de voorzieningen worden de toegang tot Kanal-Centre Pompidou geweigerd.

Het is in het bijzonder verboden om het gebouw te betreden in het bezit van:
- wapens en munitie, waaronder dummy’s uit eender welke categorie;
- explosieve, brandbare of vluchtige stoffen zoals verfbommen, illegale middelen/producten;
- gevaarlijke, zware, omslachtige voorwerpen die hoogstwaarschijnlijk andere bezoekers overlast zullen bezorgen;
- kunstwerken, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de voorzitter van de Stichting of zijn gemachtigde vertegenwoordigers;
- dieren, behalve geleidehonden voor blinden.

Het is in het bijzonder verboden om de tentoonstellingsruimtes te betreden in het bezit van: 
- stokken, paraplu’s en alle scherpe of botte voorwerpen; stokken die voorzien zijn van een hulpstuk zijn echter toegestaan voor senioren of mensen met beperkte mobiliteit;
- koffers, rugzakken, metalen draagzakken, boodschappentassen, motorhelmen en andere tassen en koffers; behalve mits uitdrukkelijke toestemming van Kanal-Centre Pompidou, statieven en flitsers voor camera's en fototoestellen, monopods;
- kunstwerken, reproducties en afgietsels van kunstwerken;
- kinderwagens of rolstoelen waarvan het model een gevaar kan vormen voor de tentoongestelde werken.

Vestiaires:

Artikel 8. Algemene bepalingen

Er zijn lockers en vestiaires beschikbaar voor de bezoekers van Kanal-Centre Pompidou om spullen en bagage te bewaren die hen storen of die niet zijn toegestaan in de tentoonstellingsruimtes.

Artikel 9. Toegang tot de vestiaires

Spullen kunnen op vertoon van een toegangsbewijs voor Kanal-Centre Pompidou gratis worden afgegeven aan de vestiaires. Bezoekers van Kanal-Centre Pompidou die geen toegangsbewijs hebben, kunnen hun spullen niet achterlaten in de vestiaires.

Artikel 10. Voorschriften voor de vestiaire

Receptionisten in de vestiaire ontvangen de afgeleverde spullen binnen de capaciteit van de vestiaire en kunnen voorwerpen weigeren die de veiligheid of de goede orde van de Stichting in gevaar kunnen brengen.

Om de veiligheid van personen en de bescherming van het openbare patrimonium te waarborgen, kunnen bezoekers in geval van een verdachte afgifte worden gevraagd om hun spullen en bagage te openen.

Artikel 11. Spullen en voorwerpen die niet uit de vestiaires werden opgehaald

De spullen en bagage die niet werden opgehaald, worden bewaard door Kanal-Centre Pompidou. Bij de ingang van de vestiaire is de procedure opgelijst om de achtergebleven voorwerpen terug te krijgen.

Algemeen gedrag van de bezoekers

Artikel 12. Algemene bepalingen

In het algemeen worden bezoekers gevraagd om de veiligheidsvoorschriften te respecteren en, door hun houding, kleding of uitlatingen, geen aanleiding te geven tot problemen die het vlotte verloop van de evenementen en hun bezoek kunnen belemmeren, noch degenen om zich heen te storen, op welke manier dan ook.

Artikel 13. Niet-toegelaten gedrag

Het is algemeen genomen verboden om in Kanal-Centre Pompidou:
- in dronken toestand naar binnen te gaan;
- illegale middelen te nuttigen;
- te roken;
- e-sigaretten te dampen;
- te spugen en natuurlijke behoeften te doen buiten de sanitaire ruimtes;
- de voorzieningen te negeren die bedoeld zijn als afbakening voor het publiek, en, behalve in geval van nood, om de nooduitgangen te gebruiken en de noodtrappen te nemen;
- graffiti of posters aan te brengen en vuile sporen achter te laten;
- te eten of te drinken buiten de daartoe voorziene ruimtes;
- geld in te zamelen, handel te drijven, publiciteit te maken, propaganda te voeren of om documenten van welke aard dan ook te verspreiden;
- een luidruchtig, beledigend, gewelddadig, agressief, onfatsoenlijk gedrag (uitlatingen, kleding, gebaar of houding) te vertonen tegenover het personeel en andere bezoekers;
- andere bezoekers te storen door lawaai te maken, zoals het luisteren naar radio- of muziekspelers, of door telefoongesprekken te voeren;
- de ruimtes en voorzieningen te gebruiken op een manier die niet overeenkomt met hun doel;
- blootsvoets of met onbedekt bovenlichaam rond te lopen;
- handelingen uit te voeren die betrekking hebben op een religie of cultus, noch handelingen die betrekking hebben op een politieke overtuiging of religieus proselitisme;
- een mobiele telefoon te gebruiken in de theaterzalen en tijdens debatten. Bezoekers worden met klem verzocht om hun telefoons uit te zetten in alle situaties waarin ze het publiek of de activiteiten kunnen storen.

Daarnaast is het ook verboden om in de tentoonstellingsruimtes:
- de werken en de decors aan te raken, tegen de ramen te leunen, op de sokkels en andere elementen van de tentoonstelling van de werken te klimmen;
- de veiligheidsafstand en de bescherming van de tentoongestelde werken te negeren;
- zich te gedragen op een manier die gevaarlijk kan zijn voor de tentoongestelde werken of bezoekers. Het is ten zeerste verboden om te lopen, elkaar te duwen en kinderen op de schouders te dragen;
- een werk te priemen met een stomp voorwerp, in het bijzonder een balpen, een potlood of een scherp en puntig voorwerp.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot groepen

Artikel 14. Algemene maatregelen

Begeleide groepsbezoeken kunnen worden uitgevoerd op de tijdstippen die worden vermeld in artikel 2 of buiten deze tijdstippen, in overeenstemming met de procedures die door de Stichting zijn vastgelegd.

De bezoeken gaan door in de onafgebroken aanwezigheid van minstens één verantwoordelijke, een lid van de groep die instaat voor de naleving van de voorschriften van onderhavig reglement, en eventuele groepsspecifieke instructies, in het bijzonder het verbod om de groep te spreiden, tenzij anders overeengekomen door de Stichting.

De gids die eventueel ter beschikking van de groep wordt gesteld, kan in geen geval afzien van de aanwezigheid van de genoemde verantwoordelijke.

Artikel 15. Maximumaantal groepen

In de tentoonstellingsruimtes mag een groep niet meer dan 25 personen tellen.

Artikel 16. Begeleiders van de groepen

Begeleide groepsbezoeken worden uitgevoerd onder het toezicht van bevoegde en gemachtigde personen. In het belang van de bezoekers behoudt Kanal-Centre Pompidou zich het recht voor om in te grijpen indien begeleiders niet aan deze voorwaarden voldoen.

Voor elke groep wordt een minimumaantal begeleiders vastgesteld en meegedeeld door Kanal-Centre Pompidou op basis van het aantal groepsleden en hun leeftijd. Groepen die zonder het vereiste aantal begeleiders aankomen, worden om veiligheidsredenen geweigerd.

Artikel 17. Rekening houden met andere bezoekers

Groepsbezoeken mogen geen overlast veroorzaken voor andere bezoekers. In dit opzicht kunnen groepen worden opgesplitst.

Artikel 18. Recht om het woord te voeren

De volgende personen hebben het recht om het woord te voeren in de ruimtes van Kanal-Centre Pompidou:
- de gidsen van Kanal-Centre Pompidou;
- docenten op vertoon van bewijs na voorafgaande inschrijving;
- de gidsen die geen deel uitmaken van Kanal-Centre Pompidou op vertoon van hun voorafgaande inschrijving en een beroepskaart.

Fotograferen, opnemen en reproduceren

Artikel 19. Verbodsbepalingen en tolerantie

De werken van de collectie MNAM-CCI/Centre Pompidou-Paris mogen door het publiek worden gefotografeerd/gefilmd voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Bezoekers moeten ervoor zorgen dat ze het comfort van de andere bezoekers niet verstoren.

Het gebruik van accessoires, waaronder een tripod, "selfiestick" of flitser, is ten strengste verboden om iedereen een veilig bezoek te garanderen.

Bezoekers mogen deze inhoud verspreiden, via internet en op sociale netwerken, met respect voor de integriteit van de tentoongestelde werken en de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van auteursrechten.

Daarnaast worden bezoekers gevraagd om, in overeenstemming met auteursrecht en privacy, geen personeelsleden van de Stichting te fotograferen.

Kanal-Centre Pompidou verbindt zich ertoe deze bepalingen met alle geschikte middelen onder de aandacht van het publiek te brengen (pictogrammen langs het parcours, downloadbaar reglement ...).
gebouw.

Foto’s/opnames/films van tentoongestelde werken, waarvoor specifieke of professionele uitrusting vereist is, moeten vooraf goedkeuring krijgen van het Centre Pompidou in Parijs.

De tentoongestelde werken mogen enkel in de context van hun tentoonstelling worden gefilmd of gefotografeerd, waarbij een algemeen beeld van de tentoonstelling wordt weergegeven en dus geen individuele weergave. De werken mogen niet in detail of close-up worden gefotografeerd.

Kanal-Centre Pompidou is verantwoordelijk voor het toezicht op deze handelingen en verbindt zich ertoe de veiligheid van de werken binnen de tentoonstellingsruimtes te waarborgen en de normen voor de bescherming en voorstelling van de werken na te leven.

Artikel 20. Reproducties

Om kunstwerken en tentoongestelde documenten te reproduceren, is toestemming vereist van het Nationaal Museum voor Moderne Kunst in het Centre Pompidou in Parijs, of van de Stichting Kanal voor wat betreft de werken die werden besteld voor het betrokken prefiguratiejaar.

U vindt de contactgegevens op dit webadres:
https://www.centrepompidou.fr/fr/Espace-professionnel/Premiere-sous-rubr...

De begunstigden van deze goedkeuringen moeten de toepasselijke voorschriften naleven en in het bijzonder de bescherming van de werken, de goede orde en eventuele reproductierechten in acht nemen.

De veiligheid van mensen, werken en bouwen

Artikel 21. Algemene bepalingen

Bezoekers onthouden zich van elke handeling die de veiligheid van personen en eigendommen kan bedreigen. Elk ongeval of elke abnormale gebeurtenis dient onmiddellijk aan een veiligheidsagent te worden gemeld.

Artikel 22. Evacuatie

Indien het gebouw moet worden geëvacueerd, wordt een hoorbaar alarm geactiveerd. Het beveiligingspersoneel en de evacuatieverantwoordelijken gaan onmiddellijk over tot evacuatie, in overeenstemming met de instructies van die laatsten.

Artikel 23. Noodhulp

Bij een ongeval of ziekte dient eerst een agent van Kanal-Centre Pompidou op de hoogte te worden gebracht, die vervolgens contact opneemt met de veiligheidspost. Het is verboden om de zieke of het slachtoffer te verplaatsen, drinken te geven of eventuele medicatie toe te dienen vooraleer er hulp is aangekomen.

Indien er zich onder de bezoekers een arts, een verpleegkundige of een EHBO-hulpverlener bevindt die ingrijpt, blijft hij/zij in de buurt van de zieke of het slachtoffer tot Kanal-Centre Pompidou het overneemt; hij/zij wordt verzocht zijn/haar naam en adres achter te laten aan de veiligheidsagent ter plaatse.

Artikel 24. Verloren gelopen kind

Elk verloren gelopen kind wordt naar de receptie, op het gelijkvloers van de werkplaats van Kanal-Centre Pompidou, gebracht en vervolgens in veiligheid gebracht in de veiligheidspost. Indien nodig, en in ieder geval na sluitingstijd van Kanal-Centre Pompidou, wordt het verloren gelopen kind toevertrouwd aan de politie.

Artikel 25. Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen moeten worden overhandigd aan een personeelslid die het afgeeft aan het loket voor verloren voorwerpen dat zich bij de vestiaire bevindt op het gelijkvloers van de werkplaats. Ze worden vijf dagen lang ter beschikking van hun eigenaars gehouden. Na deze termijn worden ze overgedragen aan de politie.

Artikel 26. Verwijdering van een werk

Geen enkel tentoongesteld werk mag worden verwijderd of verplaatst in aanwezigheid van het publiek tijdens de openingsuren van Kanal-Centre Pompidou. Elke bezoeker die getuige zou zijn van de verwijdering van een werk is verplicht een agent van Kanal-Centre Pompidou te waarschuwen.

Artikel 27. Waarschuwing in geval van poging tot diefstal of agressie

In het geval van poging tot diefstal of bij agressie in Kanal-Centre Pompidou kunnen dringende maatregelen worden getroffen door de veiligheidsdienst van Kanal-Centre Pompidou, waaronder het afsluiten van de toegang en het controleren van de uitgangen.

Artikel 28. Videobeveiliging

In de verschillende ruimtes die open zijn voor het publiek is een videobeveiligingssysteem geïnstalleerd dat onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de veiligheidsdienst valt, om de veiligheid van personen en eigendommen te waarborgen.

Artikel 29. Gehele of gedeeltelijke sluiting

In het geval van overmatige drukte, onrust, stakingen en elke situatie die de veiligheid van personen of eigendommen in gevaar kan brengen, kan er worden overgegaan tot de gehele of gedeeltelijke sluiting van Kanal-Centre Pompidou of de wijziging van de openingstijden.

De directeur van Kanal-Centre Pompidou of zijn vertegenwoordiger neemt elke maatregel die de omstandigheden vereisen.

Niet-naleving van de regels

Artikel 30. Verplichte naleving van het reglement

Bezoekers zijn onderworpen aan het onderhavig reglement en moeten de instructies naleven die het personeel van Kanal-Centre Pompidou hen heeft gegeven in overeenstemming met het bezoekreglement.

Artikel 31. Risico in geval van niet-naleving

Elke overtreding van onderhavig reglement kan ertoe leiden dat de overtreders de toegang tot het gebouw worden geweigerd of het gebouw moeten verlaten op verzoek van het veiligheidspersoneel en, in voorkomend geval, worden onderworpen aan een gerechtelijke procedure.

Algemene bepalingen

Artikel 32. Suggestieformulier

Voor alle vragen of verzoeken kunnen bezoekers een suggestieformulier invullen op de website van de Stichting (www.kanal.brussels).

Artikel 33. Bekendmaking van het reglement

Het bezoekersreglement is verkrijgbaar aan de receptie van Kanal-Centre Pompidou en op de website.

Artikel 34. Klachten

Bezoekers die klachten willen overmaken over het bezoekersreglement of de toepassing ervan door het personeel van Kanal-Centre Pompidou, kunnen dit doen per post aan Stichting Kanal, Willebroekkaai 6, 1000 Brussel of door een bericht te sturen via het contactformulier dat te vinden is op www.kanal.brussels. 

 

Op 20/04/2018 voor inwerkingtreding op 5/5/2018