De koper erkent formeel kennis te hebben genomen van de onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden en deze te hebben aanvaard alvorens de aankoop van de tickets af te ronden.
Deze website wordt beheerd door de Stichting Kanal, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Sainctelette Square 11-12 te 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het ondernemingsnummer BE0682 473 786
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van tickets door Kanal of op aanverwante activiteiten via haar website, voor zover daarvan niet wordt afgeweken door bijzondere contractuele bepalingen die tussen Kanal en de Klant zijn overeengekomen. Bijgevolg kan de Klant zich niet beroepen op de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs indien deze bepalen dat zij de enige zijn die van toepassing zijn.

Kanal treedt op:

  • als organisator van haar eigen producties.
  • als dienstverlener voor de verkoop van tickets van haar eigen producties.
  • als partners en coproducent voor bepaalde gezamenlijke producties.
  • als dienstverlener voor andere organisatoren van evenementen en/of zaalhuurders en kan daarom in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen van datum, plaats, prijs of annulering van evenementen als gevolg van een beslissing van de organisatoren en/of zaalhuurders.

A. Verzendkosten en reserveringskosten

Voor een bestelling via mail of telefonisch wordt € 3 extra in rekening gebracht voor verzendkosten (per post en e-mail). Tickets die online worden gereserveerd, kunnen thuis worden afgedrukt ("thuis afdrukken") of aan met een smartphone getoond aan de ingang van onze zalen.

B. Herroepingsrecht

Na betaling geldt geen herroepingsrecht.
Tickets kunnen worden omgeruild, maar alleen voor een tegoedbon. De omruiling wordt aanvaard indien de schriftelijke aanvraag ten minste 10 werkdagen voor de datum van het concert of het bezoek wordt ingediend en wordt gericht aan het Kanal-Centre Pompidou (administratieve zetel), Sainctelettesquare 11-12, 1000 Brussel of aan tickets@kanal.brussels.
Gelieve de om te ruilen tickets bij te voegen. Administratieve kosten: € 5 per omgeruild ticket (betaling gebeurt ter plaatse of het bedrag wordt van uw tegoedbon afgetrokken).

C. Afhalen van tickets

Reeds gereserveerde en betaalde tickets voor evenementen kunnen worden afgehaald aan de kassa van Kanal, Havenlaan 1 in 1000 Brussel.
Tickets voor voorstellingen in de andere zalen kunnen een uur voor de aanvang van het evenement ter plaatse bij de onthaalbalie worden afgehaald.

E. Verstrijken van de reservatie

Elke bestelling die niet binnen 15 werkdagen wordt betaald, wordt geannuleerd.

F. Wijziging en/of annulering in het programma

Redenen onafhankelijk van onze wil kunnen er de oorzaak van zijn dat het programma, de distributie, de zaal of het uurrooster wijzigt of wijzigen. Deze wijzigingen worden aangekondigd op onze website. In geval van annulering of wijziging van datum en/of plaats zullen wij u, indien mogelijk, schriftelijk (e-mail) op de hoogte stellen. Deze wijzigingen leiden niet tot een terugbetaling of omruiling. Tickets worden alleen terugbetaald in geval van annulering.

Kanal kan niet verantwoordelijk worden gehouden:

  • in geval van annulering of uitstel van een voorstelling
  • voor de inhoud van de voorstelling
  • voor de wijziging van de artistieke distributie
  • voor om het even welke wijziging van het programma
  • voor wijzigingen in het uurrooster van de voorstelling
  • voor de wijziging van de indeling van de zitplaatsen als gevolg van een wijziging van het zaalplan overeenkomstig artikel J

De houder van het ticket moet zich houden aan de regels en gebruiken van de zaal, ongeacht de voorstelling/tentoonstelling of ander evenement.
Kanal behoudt zich het recht voor om de toegang tot de concert- en tentoonstellingszalen om veiligheidsredenen te weigeren.
Wij behouden ons het recht voor om een voorstelling te annuleren of de toegang tot de zalen te verbieden indien onvoorziene gebeurtenissen of gevallen van overmacht ons daartoe dwingen, zoals (en zonder dat deze lijst limitatief is) barre weersomstandigheden, stakingen, brand, waterschade, ziekte van een tolk, speciale maatregelen die door de overheid worden opgelegd in het kader van de strijd tegen het terrorisme of profylaxe tegen epidemieën. In dergelijk geval stellen wij indien mogelijk een andere datum voor.

 

G. Korting voor individuele tickets

De geldende externe kortingen kunnen niet worden gecombineerd en zijn niet van toepassing op de 1e prijscategorie bij Kanal, noch op abonnementen. De geldende externe kortingen zijn niet van toepassing op combitickets.
Voor meer informatie over onze combiformules, groepstarieven, kunt u regelmatig terecht op www.kanal.brussels

I. Opening van de deuren

De zaaldeuren gaan een half uur voor het begin van de voorstellingen open. De toeschouwers moeten voor de aangegeven tijd plaatsnemen. Als u daarna aankomt, wordt u in principe niet meer tot de zaal toegelaten. Soms kan Kanal beslissen om de laatkomers tijdens het applaus of de pauze binnen te laten. Uw reservatie van uw plaats is dan niet meer geldig. Indien uw plaatsen door andere toeschouwers zijn ingenomen, kunnen wij ze niet meer aan u toewijzen om zo de voorstelling niet te verstoren. Ze wordt ook geannuleerd wanneer u tijdens de voorstelling de zaal verlaat.

J. Zaalcapaciteit/privatisering

In het geval dat er weinig publiek is, of in het geval van profylactische maatregelen opgelegd door de overheid, behoudt Kanal zich het recht voor om de beschikbare ruimte van de zaal te verkleinen in antwoord op de gezondheidsnormen of met oog op een kwaliteitsvollere ervaring van de voorstelling voor publiek, orkest of  gezelschap. Indien nodig wijzen wij u daarom op de avond van het concert een plaats toe van vergelijkbare of hogere kwaliteit dan de door u gereserveerde plaats of zorgen wij ervoor dat u wordt vergoed.

Kanal behoudt zich het recht voor om bepaalde ruimtes te privatiseren voor privé-evenementen. In deze uitzonderlijke omstandigheden verbindt Kanal zich ertoe alles in het werk te stellen om de gevolgen van deze privatisering tot een minimum te beperken.

K. Verplichtingen van de klant

De Klant gaat uitdrukkelijk akkoord met het verstrekken van juiste, actuele en volledige contactgegevens bij het bestellen van tickets. De juistheid van de gegevens is essentieel om Kanal in staat te stellen de Klant te informeren in het geval van een wijziging van programma/zaal. Kanal behoudt zich het recht voor om, indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd is, de gevraagde transactie te weigeren of te annuleren. Deze gegevens kunnen worden bewaard om de goede werking van de dienst van Kanal te garanderen (zie onze privacy disclaimer op www.kanal.brussels).
Elke vervalsing zal gerechtelijk worden vervolgd.
Elke vorm van geluids- of beeldopname, inclusief het maken van foto's, is verboden.
Roken is strikt verboden in Kanal.
Het is verboden om in de concertzalen te eten of te drinken.
Met uw contactgegevens kunnen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten en contact met u opnemen in geval van programmawijzigingen. Voor onze gedrukte publicaties kunt u uw adreswijziging aan ons doorgeven of ons laten weten dat u deze niet meer wenst te ontvangen door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres info@kanal.brussels. Voor onze elektronische publicaties verwijzen wij u naar de betreffende pagina op onze website als u uw digitale gegevens wilt wijzigen of als u onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen.

L. Ticket

Het ticket moet op verzoek worden getoond. Het wordt niet teruggenomen of terugbetaald ( met name in geval van verlies of diefstal), noch geruild, noch doorverkocht. Tickets mogen niet worden doorverkocht of overgedragen voor commerciële doeleinden. In het geval van een toepasselijke korting, behoudt Kanal zich het recht voor om de Klant te vragen het bewijs van de korting te tonen.
Om misbruik te voorkomen, moet elk verlies of andere problemen met tickets minstens twee dagen voor het evenement aan ons worden gemeld via tickets@kanal.brussels.
Naast papieren tickets worden bij de ingang van de zaal ook afgedrukte e-tickets of op smartphone getoonde tickets aanvaard.
Als u uw tickets niet hebt ontvangen of als u ze bent kwijtgeraakt, kunnen wij u duplicaten van uw tickets sturen. Als een ticket opnieuw wordt afgedrukt, wordt alleen de laatste versie van het ticket door de scanner herkend.

M. Aansprakelijkheid Kanal

De aansprakelijkheid van Kanal is beperkt tot de dekking van haar verzekeringspolissen.

N. Contractuele relatie

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de volledige contractuele relatie tussen Kanal en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. Elke wijziging, afwijking of aanvulling van deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. Kanal heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van haar algemene verkoopsvoorwaarden en haar commerciële sites te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat ze op de website worden gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen. De relatie tussen Kanal en de Klant is enkel onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

De door de Klanten aan Kanal bezorgde gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In overeenstemming met de wet heeft elke Klant het recht om zijn of haar gegevens te laten corrigeren of verwijderen.