Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen (gebruiksvoorwaarden, copyright, cookies)

Aan het gebruik van de website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden, die hierna beschreven worden. Het feit dat u deze website gebruikt, impliceert dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

 • Verantwoordelijke uitgever
 • Ontwerp en realisatie van de website
 • Beheer van de website
 • Fotocredits - Beeldrecht
 • Verantwoordelijkheid
 • Auteursrecht

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Deze website is eigendom van de Stichting Kanal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
11-12 Sainctelette Square - 1000 Brussel - België
info@kanal.brussels
Verantwoordelijke uitgever: Yves Goldstein
Verantwoordelijk voor de website: Béatrice Best

ONTWERP EN REALISATIE VAN DE WEBSITE

Bien à vous sprl
Deze website is gemaakt in Open Source, dankzij Drupal.
De website is getest voor de browsers Firefox, Internet Explorer en Safari en voor Windows, Mac en Linux platforms.

BEHEER VAN DE WEBSITE

De hosting en het technische onderhoud worden verzorgd door:
Bien à vous sprl.

FOTOCREDITS - BEELDRECHT

 • 1. De beelden die worden gebruikt op de website www.kanal.brussels zijn eigendom van de Stichting Kanal of van ieder ander fysiek persoon of rechtspersoon vermeld in het copyright.
 • 2. De reproductie van foto’s en illustraties zonder voorafgaande toestemming is verboden.
 • 3. Op grond van de regels van het beeldrecht mag elke niet-publieke persoon die op een foto staat en geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de publicatie van de foto op deze website een verzoek indienen om de foto te laten verwijderen.

VERANTWOORDELIJKHEID

 • 1. Deze website van de Stichting Kanal is bedoeld om het publiek informatie te geven over de initiatieven van de Stichting Kanal en zijn partners in het algemeen. We streven ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken. We doen ons best om gesignaleerde fouten te corrigeren. De Stichting Kanal kan echter niet garant staan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website. Dientengevolge weigert de Stichting Kanal elke verantwoordelijkheid voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of omissie van informatie op deze website.
 • 2. We willen de ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel mogelijk beperken. Niettemin is het mogelijk dat sommige gegevens of inlichtingen op onze website zijn gegenereerd of gestructureerd in bestanden of formaten waarin fouten voorkomen, zodat wij niet kunnen garanderen dat onze dienst niet wordt onderbroken of anderszins getroffen door dit soort problemen. De Stichting Kanal weigert elke verantwoordelijkheid voor dit soort problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.
 • 3. Deze website kan hypertextlinks naar andere websites of verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. Deze links en bronnen worden uitsluitend ter informatie aangeboden. De Stichting Kanal beheert deze websites niet. Dientengevolge kunnen de inhoud van deze websites noch de links op deze websites noch veranderingen of updates van deze websites de verantwoordelijkheid van de Stichting Kanal impliceren.
 • 4. De Stichting Kanal behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze juridische kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen of te corrigeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op schadevergoeding.
 • 5. Deze bepalingen zijn niet bedoeld om de verantwoordelijkheid van De Stichting Kanal te beperken op een wijze die in tegenstelling is tot de regels die de nationale wetten opleggen of om de verantwoordelijkheid van De Stichting Kanal uit te sluiten in gevallen waarin dat volgens de genoemde nationale wetgeving niet mogelijk is.

AUTEURSRECHTEN

 • 1. De volledige website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. In dat opzicht is elke reproductie, iconografische en fotografische weergave, gedeeltelijke of integrale aanpassing of wijziging of overdracht naar een andere website voorbehouden.
 • 2. Elk gebruik tegen betaling van de inhoud of van delen van de inhoud die De Stichting Kanal publiceert, evenals elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is totaal uitgesloten.
 • 3. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 over auteursrechten en vergelijkbare rechten hebt u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik en onder voorbehoud van de naleving van alle drie volgende voorwaarden:

• duidelijke en leesbare vermelding van de bron op de volgende manier: Bron: website www.kanal.brussels;
• gratis verspreiding;
• naleving van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen).

 • 4. Voor elk ander gebruik van de teksten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitgever of zijn vertegenwoordiger.