Privacybeleid

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Stichting KANAL.
Contactgegevens:
Adres: 11-12 Square Sainctelette, 1000 Brussel — België
E-mail: privacy@kanal.brussels

Voor wie is ons privacybeleid bestemd?

Dit beleid is van toepassing voor al onze contractanten, bezoekers en geïnteresseerden voor de activiteiten van de Stichting KANAL.

Welke categorieën van persoonsgegevens kunnen we verwerken?

Algemene persoonsgegevens

 • Natuurlijke personen:

Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoonnummer (vast/mobiel),
e-mailadres

 • Bedrijven:

Bedrijfsnaam, juridische vorm, adres, btw-nummer,

 • Contactpersoon:

Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoonnummer (vast/mobiel), e-mailadres

Informatie over uw interesses of voorkeuren

De opgeslagen persoonsgegevens kunnen ook andere informatie bevatten zoals uw vrijetijdsbesteding en onderwerpen die u ons gecommuniceerd hebt in het kader van acties of enquêtes uitgevoerd door de Stichting KANAL.

Informatie over uw transacties

Als u zich tijdens uw aankopen geïdentificeerd hebt (bv. omdat u om een factuur vroeg of een reservatie plaatste), dan kunnen we de informatie over de transacties opslaan (bv. uw abonnementen, uw deelnames aan onze activiteiten, uw aankopen in onze winkel KANAL STORE, ...).

We kunnen eveneens de antwoorden of commentaren over de gekochte producten of diensten opslaan die we van u ontvangen in het kader van tevredenheidsenquêtes of marktstudies, of klachten die u ons stuurt.

Informatie met betrekking tot uw hoedanigheid als bezoeker, klant, exposant, sponsor, animator of andere

Gegevens met betrekking tot uw hoedanigheid en tot uw prestaties en/of aankopen.

Informatie over cookies en andere vergelijkbare technieken

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar ons cookiebeleid.

We kunnen ook informatie over u opslaan die we door derden verkregen hebben

We kunnen informatie die we van externe partners verkregen hebben, gebruiken om u te contacteren met het oog op prospectie. Wanneer we u contacteren in het kader van een verkoopactie en u ons uw persoonsgegevens niet gecommuniceerd hebt, kan u altijd contact met ons opnemen om te weten te komen via welke externe partner we uw persoonsgegevens gekregen hebben.
Bovendien kunnen we de informatie afkomstig van derden ook gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen en bij te werken of om marketingprofielen op te stellen.

Waartoe gebruiken we uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke basis van deze gegevensverwerking?

Met uw toestemming (wettelijke basis: artikel 6a van de privacyvoorschriften):

 • Wanneer u een vraag stelt op onze website;
 • Om u op de hoogte houden van onze activiteiten, producten en/of diensten;
 • Om u de nieuwsbrieven te sturen waarvoor u ingeschreven bent of om uw deelname aan onze activiteiten, verkoopacties of wedstrijden te beheren.

Elke gegeven toestemming zal op ieder moment ingetrokken kunnen worden door contact met ons op te nemen volgens de procedure uit de paragraaf ‘uitvoering van uw rechten’.

In het kader van de uitvoering van uw contract (wettelijke basis: artikel 6b van de privacyvoorschriften):

 • Om de evenementen of tentoonstellingen te beheren waaraan u deelneemt, hetzij als bezoeker, klant, exposant, sponsor of partner;
 • Om de veiligheid tijdens evenementen of tentoonstellingen te verzekeren;
 • Om uw bestelling, abonnement of reservatie op te volgen en te verwerken;
 • Om klachten en retouren op te volgen en te verwerken;
 • Voor het algemene klanten- en contractenbeheer, inclusief boekhouding, geschillenbeheer en juridische procedures, de inwinning of overdracht van schuldvorderingen en de algemene bescherming van onze rechten.

Wanneer er een gegrond belang bestaat in het kader van onze activiteiten. In dat geval zullen we altijd toezien op het respect van een evenwicht met uw privacy (wettelijke basis: artikel 6f van de privacyvoorschriften):

 • Om u te informeren over onze producten en diensten;
 • Om uw persoonsgegevens te centraliseren, combineren en aan te vullen met nuttige informatie afkomstig van externe partners;
 • Om studies, tests en analyses uit te voeren (inclusief klanten- of marktstudies) om onze producten, interne procedures en globale diensten te verbeteren;
 • Om statistische analyses of tendensen te maken voor het financiële beheer, marketing of reporting;
 • Om mogelijke fraude of misbruik te voorkomen en bestrijden.

Om de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn, na te komen (wettelijke basis: artikel 6c van de privacyvoorschriften):

We zijn ook onderworpen aan wettelijke verplichtingen die ons dwingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en deze aan de bevoegde diensten of autoriteiten over te dragen (bv. boekhouding of belastingdienst).

Kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan derden?

Uw persoonsgegevens kunnen aan onze toeleveranciers overgedragen worden in het kader van prestaties voor ons en alleen op onze instructies.

Kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie?

Als onderdeel van de nieuwsbrief waarop u zich abonneert, wordt de Amerikaanse Mailchimp-tool gebruikt. Er wordt daarom een ​​internationale overschrijving uitgevoerd. Voor meer informatie over Mailchimp en het respecteren van de Europese regelgeving: Mailchimp link

Hoelang houden we uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens worden maximum tien jaar na de vervaldatum van uw contract of na uw laatste interactie met ons bewaard. Dan worden ze vernietigd. We zullen u onze nieuwsbrief blijven toesturen zolang als u uw toestemming daarvoor niet intrekt.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden op een vertrouwelijke manier verwerkt. We stellen alles in het werk om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen.

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze uitoefenen?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over de volgende rechten:

Recht op toegang

U beschikt over het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Conform de wet kan u ons vragen:

 • 1) of uw persoonsgegevens opgenomen zijn in onze databank;
 • 2) wat de doelen van de gegevensverwerking zijn;
 • 3) welke categorieën van persoonsgegevens we verwerken;
 • 4) aan welke derde partijen of welke categorieën van derde partijen uw persoonsgegevens gecommuniceerd worden;
 • 5) hoelang we uw persoonsgegevens bijhouden;
 • 6) om uw rechten te bevestigen (zie hieronder);
 • 7) wat de bron van uw persoonsgegevens is (als u ze niet zelf gecommuniceerd hebt);
 • 8) of uw persoonsgegevens het voorwerp van een automatische verwerking zijn (automatische profilering), wat de gebruikte logica is en welke gevolgen hiermee verbonden zijn;
 • 9) of uw persoonsgegevens buiten de Economische Europese Gemeenschap overgedragen worden en welke veiligheidsmaatregelen er in dat geval genomen worden.

Recht op rechtzetting

U kan kosteloos uw foutieve persoonsgegevens laten rechtzetten en ook uw persoonsgegevens laten verwijderen die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn, of waarvan de verwerking, communicatie of opslag verboden is, of die bewaard werden na de toegestane periode.

Recht om uw toestemming in te trekken

Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan kan u deze op elk moment intrekken.

Recht op verzet

U hebt op elk moment en zonder verantwoording het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dit wil zeggen dat u ons kan vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor direct marketing (wanneer we u promotieaanbiedingen sturen), maar ook voor het aanmaken van marketingprofielen (om u reclame te sturen die we voor u interessant achten in functie van uw marketingprofiel).

U beschikt eveneens over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van uw persoonlijke situatie, in alle gevallen waarin we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gegrond belang (zie hierboven).

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons gecommuniceerd hebt in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen wanneer:

 • a) de verwerking op de toestemming of een contract berust;
 • b) de verwerking met behulp van geautomatiseerde methodes wordt uitgevoerd.

Onder dezelfde voorwaarden, hebt u ook het recht ons te vragen om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Vergeetrecht of recht op beperking van de gegevensverwerking

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U beschikt eveneens over het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. In beide gevallen moeten de voorwaarden voorzien door de voorschriften worden vervuld.

 

Om deze rechten uit te oefenen:

Gelieve ons een schriftelijk verzoek te sturen, vergezeld van een bewijs van uw identiteit, naar het volgende adres

 

dpo@kanal.brussels

 

KANAL-Centre Pompidou, ter attentie van de DPO

Sainctelette Square 11-12

1000 Brussel

België

 

Conform de voorschriften zal uw verzoek behandeld worden binnen de dertig dagen, die ingaan vanaf het moment dat we alle nodige elementen bezitten voor de verwerking van uw verzoek. Als uw verzoek ingewikkeld is, zal deze periode eventueel met twee maanden verlengd kunnen worden, maar daarover brengen we u op voorhand op de hoogte.

Als u gelooft dat uw persoonsgegevens niet conform de Europese regelgeving verwerkt worden, kan u kosteloos een klacht sturen naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, in geval van moeilijkheden tijdens de uitvoering van bovengenoemde rechten of de niet-naleving voortvloeiend uit de reglementering, naar het adres contact@apd-gba.be.

 

SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE GEGEVENS DIE ZIJN VERZAMELD DOOR HET GEBRUIK VAN ONZE APP "KANAL BRUSSELS ART AUGMENTED TOUR"

 

Kanal verbindt zich ertoe, in het kader van haar activiteiten en overeenkomstig de in België en Europa geldende wetgeving, de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar diensten te verzekeren, alsook hun privacy te respecteren.

 

Deze mededeling informeert u over de wijze waarop Kanal, haar onderaannemers en eventuele partners uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het gebruik van de mobiele applicatie "Kanal Brussels Art Augmented Tour" (de "Applicatie") en de dienst die via deze mobiele applicatie toegankelijk is (de "Dienst").

 

Waarom verwerkt Kanal uw gegevens?

Kanal verwerkt persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Kanal verwerkt deze gegevens niet op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

 • Kanal verwerkt uw gegevens met het oog op de uitvoering van een overeenkomst (de algemene gebruiksvoorwaarden ("AV") van de Applicatie en de Dienst die u aanvaardt alvorens ze te gebruiken). Met dit doel voor ogen streeft Kanal de volgende doelstellingen na:
 • Om de functionaliteiten van de Applicatie en de Dienst te beheren.
 • Kanal verwerkt ook gegevens voor andere doeleinden dan de strikte uitvoering van de AVG. In dat geval verzekert Kanal zich ervan dat het een gerechtvaardigd belang heeft om de verwerking uit te voeren. Bovendien kan de verwerking, voor zover nodig, afhankelijk worden gesteld van het verkrijgen van uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

 

Met dit doel voor ogen streeft Kanal de volgende doelstellingen na:

 • Om de Applicatie en de Dienst te verbeteren volgens het gebruik van de gebruikers.
 • Kanal kan uw gegevens ook verwerken om aan haar wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van het geval verwerkt Kanal uw persoonsgegevens, hetzij rechtstreeks van u verzameld, hetzij voortvloeiend uit het gebruik van de Applicatie en de Dienst. Kanal kan ook de ontvanger zijn van gegevens die door een derde partij van u worden verzameld voor het gebruik van de Dienst.

 

Kanal verwerkt een gegeven of een categorie gegevens alleen als dat strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel. Informatie over deze doeleinden vindt u hierboven.

 

Kanal verwerkt de volgende categorieën van gegevens tijdens het gebruik van de Applicatie en de Dienst:

 

 • Identificatiegegevens: technische identificatiegegevens
 • Verbindings- en dienstgebruiksgegevens, zoals browsen en gebruik van de Applicatie en Dienst.

 

Hoe lang worden uw gegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken.

 

Wie ontvangt uw gegevens?

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van Kanal en haar onderaannemers.

 

De gegevens kunnen ook door de partners van Kanal worden verwerkt. Dit zijn situaties waarin partners betrokken zijn bij het verlenen van diensten (bv. gegevens verzameld tijdens evenementen door dienstverleners).

 

Ten slotte kunnen de verwerkte gegevens op hun verzoek aan de bevoegde autoriteiten worden doorgegeven in het kader van gerechtelijke procedures, van gerechtelijke onderzoeken en van verzoeken om inlichtingen op verzoek van de autoriteiten of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

 

Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

Om u een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden, doet Kanal een beroep op de expertise van haar onderaannemers, waarvan sommige hun diensten buiten de Europese Unie verlenen. Kanal neemt in dit geval de nodige maatregelen bij haar onderaannemers om een passend niveau van bescherming van uw gegevens te waarborgen, met volledige inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

 

Indien de betrokken verwerkers en partners niet gevestigd zijn in een land met wetgeving die geacht wordt voldoende bescherming te bieden, zullen zij de "modelcontractbepalingen" van de Europese Commissie hebben ondertekend of zullen zij onderworpen zijn aan bindende interne voorschriften die door de autoriteiten zijn goedgekeurd.

 

 

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van en verwijdering van uw gegevens. U kunt verzoeken om de overdraagbaarheid van uw gegevens. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking of te verzoeken om beperking ervan.

 

U kunt richtlijnen over het bewaren, verwijderen of meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden uitvaardigen aan de DPO van Kanal.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 • U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen en contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

  dpo@kanal.brussels

  KANAL-Centre Pompidou, ter attentie van de DPO
  Sainctelette Square 11-12
  1000 Brussel
  België
   

 • U ontvangt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een antwoord.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Kanal zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt, ook wanneer bepaalde handelingen door onderaannemers worden verricht of wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan onze partners.

 

Daartoe worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies, het misbruik, de wijziging en de verwijdering van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn aangepast aan de mate van gevoeligheid van de verwerkte gegevens en aan de omvang van het risico dat de verwerking of de uitvoering ervan met zich meebrengt.

 

Wijziging van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacybeleid kan aan wijzigingen onderhevig zijn.

 

 

COOKIEBELEID

Cette déclaration de cookie a été créée et mise à jour par Cookie Consent - CookieFirst.